سهم رصدخانه ملی و چشمه‌نور ایران از بودجه ۱۴۰۲/رشد اعتبارات پژوهشگاه‌ها در سال آینده

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر آنکه برای رصدخانه ملی بیش از ۳۹ میلیارد تومان و برای توسعه طرح چشمه نور ایران بیش از ۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، توجه ویژه‌ای به توسعه شتابنگارها و ایستگاه‌های لرزه نگاری برای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران شده است.

به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سعی شده است تا بخش‌های علمی و فناورانه کشور مورد حمایت قرار گیرند و بر این اساس اعتبارات پیشنهادی دولت برای پژوهشگاه‌ها از ۳۶ درصد به بالا رشد نشان می‌دهد:

پژوهشگاه اعتبارات۱۴۰۱ اعتبارات۱۴۰۲ درصد افزایش
هوافضا ۳۹,۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰ ۷۰,۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸۰.۱۰
پلیمر و پتروشیمی ۷۷,۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۲۹۳,۱۰۰,۰۰۰ ۷۵.۳۹
مواد و انرژی ۶۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۸۳,۲۷۰,۶۰۰,۰۰۰ ۳۶.۴۸
مؤسسه‌علوم‌وصنایع‌غذایی ۱۶,۲۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۲۶,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰ ۶۰.۵۹
شیمی‌ومهندسی‌شیمی ۳۴,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰ ۶۴,۹۹۵,۴۰۰,۰۰۰ ۹۰.۶۵
زلزله‌شناسی‌ومهندسی زلزله ۴۷,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ۷۰,۸۸۸,۹۰۰,۰۰۰ ۴۹.۵۵
دانش‌های بنیادی ۲۱۲,۰۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱۵,۳۳۸,۹۰۰,۰۰۰ ۴۸.۷۳
اقیانوس‌شناسی‌وعلوم‌جوی ۴۲,۳۶۲,۷۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰ ۶۲.۹۰
مهندسی‌ژنتیک‌وزیست‌فناوری ۵۸,۲۷۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۹.۵۶
علوم و فناوری اطلاعات ۲۹,۹۹۴,۴۰۰,۰۰۰ ۵۸,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ۹۴.۱۶
رنگ ۳۱,۰۰۲,۶۰۰,۰۰۰ ۵۲,۸۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۷۰.۵۸
علوم‌انسانی‌ومطالعات‌فرهنگی ۱۰۷,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴.۸۲
حوزه و دانشگاه ۳۲,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰ ۵۶.۰۳
علوم و فناوری اطلاعات ۲۹,۹۹۴,۴۰۰,۰۰۰ ۵۸,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ۹۴.۱۶
مؤسسه‌پژوهش‌وبرنامه‌ریزی‌آموزش‌عالی ۱۷,۶۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ۴۲.۴۵

اعداد به میلیارد تومان

موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

موزه ملی علوم و فناوری یکی از موزه‌های شهر تهران است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کند و مأموریت اصلی آن معرفی دستاوردهای علمی ایران در دوران پیش و پس از اسلام و نیز نمایش اصول و تئوری‌های دانش و فناوری‌های روز دنیا است.

اعتبارات این نهاد برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۵,۵۰۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان (۲۵ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) بوده و برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۱,۰۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان (۳۱ میلیارد و ۶۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) پیش بینی شده است. این موزه برای سال ۱۴۰۲ در حالی رشد ۲۱.۸۲ درصدی را تجربه می‌کند که در حال حاضر ساختمان این موزه واقع در خیابان امام خمینی خیابان سی‌تیر، پلمپ شده و باید این مکان را ترک کند و آینده مشخصی برای ادامه حیات این نهاد نمی‌توان متصور بود.

اعتبارات توسعه فضایی در لایحه ۱۴۰۲

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بودجه سازمان فضایی ایران مبلغ ۱,۲۲۳,۶۵۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان (یک هزار میلیارد و ۲۲۳ میلیارد و ۶۵۹ میلیون و  ۶۰۰ هزار تومان) پیشنهاد شده، در حالی که این مبلغ در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۹,۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان (۵۹ میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) بوده است.

پژوهشگاه فضایی نیز در سال ۱۴۰۲ بودجه ۲۲۹,۳۶۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان (۲۲۹ میلیارد و ۳۶۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) در نظر گرفته شده است. در سال ۱۴۰۱ اعتبارات این پژوهشگاه در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۷۰,۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان (۷۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) است.

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات این سازمان ۲۰۲,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان (۲۰۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) پیشنهاد شد و اعتبارات سال ۱۴۰۱ این سازمان ۱۴۴,۵۰۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان (۱۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) بوده است.

مؤسسه استنادی علوم و پایش فناوری (ISC)

اعتبارات این مؤسسه در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان (۳۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) بوده و این عدد برای سال ۱۴۰۲ به رقم ۹۹,۷۸۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان (۹۹ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) رسیده است.

آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز ۳۰,۵۷۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان (۳۰ میلیارد و ۵۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) پیش بینی شده، در حالی که اعتبارات آن در سال ۱۴۰۱ رقم ۲۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان (۲۱ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) بوده است. این نهاد تحقیقاتی در سال‌ آینده افزایش ۴۱.۸۷ درصدی در بودجه خواهد داشت.

اعتبارات طرح‌های کلان فناوری

رصدخانه ملی

در پیوست شماره یک-اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به اعتبارات طرح ملی رصدخانه ملی نیز اشاره شده است که برای مکان‌یابی، احداث، تجهیز و راه دسترسی این رصدخانه ردیف اعتباراتی از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است.

بر این اساس عملکرد اعتباری این طرح ملی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مبلغ ۶۹,۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان (۶۹ میلیارد و ۷۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) بوده است.

برای این طرح در سال ۱۴۰۱ اعتباراتی بالغ بر ۳۰,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان (۳۰ میلیارد و ۵۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) ذکر شده بود و برآورد اعتباری طرح رصدخانه ملی در سال ۱۴۰۲ رقم ۳۹,۴۵۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان (۳۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) است.

طرح ملی شتابگر ملی

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی علاوه بر «طرح رصدخانه ملی»، مجری «طرح ملی شتابگر ملی» است که برای این پژوهشگاه برای اجرای طرح مطالعه و طراحی پایه و تفصیلی و احداث و تجهیز طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی) ردیف اعتبارات از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ در نظر گرفته که از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای این طرح محقق شده است.

اعتبارات این طرح برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳,۴۸۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان (۳ میلیارد و ۴۸۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) در نظر گرفته شده و برای سال ۱۴۰۲ این رقم به ۴,۰۴۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان (۴ میلیارد و ۴۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) رسیده است.

ارتقای شبکه شتابنگاری

طرح ارتقای تامین تجهیزات و ماشین‌آلات و توسعه منطقه‌ای از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اجرایی می‌شود که اعتبارات آن از سال ۸۱ تا ۱۴۰۵ است.

اعتبارات مصوب این طرح برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۸۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۸۷ میلیارد و ۱۶۸ میلیون تومان) بوده و برآوردها برای سال ۱۴۰۲ عدد ۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۸۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان) است.

همچنین برای دانشگاه تهران به منظور احداث و تجهیز مرکز پیش‌بینی نشانگرهای زلزله،‌ ایستگاه‌ها و رصدخانه‌ها و توسعه و تجهیز شبکه‌ها و ایستگاه‌های لرزه‌نگاری از سال ۹۱ تا ۱۴۰۳ ردیف اعتباراتی در نظر گرفته شده است.

اعتبارات مصوب این بخش در سال ۱۴۰۱ عدد  ۹,۶۰۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان (۹ میلیارد و ۶۰۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) و برآورد سال ۱۴۰۲ این دانشگاه در این بخش ۱۰,۵۶۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان (۱۰ میلیارد و ۵۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) است.

انتهای پیام

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید